Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Skinfinity

E-mail: info@skinfinityclinic.nl

Website: www.skinfinityclinic.nl

Definities

1. Skinfinity: Duocura B.V., gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 80957099.

2. Klant: degene met wie Skinfinity een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Skinfinity en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

en leveringen van diensten of producten door of namens Skinfinity.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Skinfinity hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals

administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders

overeengekomen.

2. Alle prijzen die Skinfinity hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan

Skinfinity te allen tijde wijzigen.

3. Partijen komen voor een dienstverlening door Skinfinity een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4. Skinfinity is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Skinfinity de klant tijdig te laten weten waarom een

hogere prijs gerechtvaardigd is.

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten

vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7. Skinfinity heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Skinfinity prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Skinfinity op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de

prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1. Skinfinity mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag

verlangen.

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat Skinfinity de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4. Skinfinity behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een

zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Skinfinity gerechtigd de wettelijke rente van 2% per

maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een

gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan Skinfinity.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Skinfinity zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van Skinfinity op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Skinfinity, dan is hij nog steeds

verplicht de afgesproken prijs aan Skinfinity te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Skinfinity te verrekenen met

een vordering op Skinfinity.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,

ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van Skinfinity die bij de klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Skinfinity de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Skinfinity

enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Skinfinity voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

uit.

2. Skinfinity heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Skinfinity tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Skinfinity tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst,

komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Skinfinity.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet

anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Skinfinity de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Skinfinity redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of

bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit

voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Skinfinity ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Skinfinity waarvan de klant weet of redelijker-wijs kan

vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan

Skinfinity schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook

geheimhoudt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit

het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor

een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel

eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk

opeisbare boete.

is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete 1.000

is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die

overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook

hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van

Skinfinity waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Skinfinity tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Skinfinity geleverde

producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Skinfinity geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op

eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant Skinfinity daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na

constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.


 

3. Consumenten dienen Skinfinity uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de

hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Skinfinity in staat is

hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Skinfinity

gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Skinfinity.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Skinfinity ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Skinfinity een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de

volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Skinfinity verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Skinfinity

1. Skinfinity is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Skinfinity aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit

uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Skinfinity is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of

schade aan derden.

4. Indien Skinfinity aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Skinfinity vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit

de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het

Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Skinfinity toerekenbaar tekortschiet in de nakoming

van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding

niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Skinfinity niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas

plaatsvinden nadat Skinfinity in verzuim is.

3. Skinfinity heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Skinfinity kennis heeft genomen van

omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen

nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Skinfinity in de

nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Skinfinity kan worden toegerekend in een van de

wil van Skinfinity onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van

Skinfinity kan worden verlangd.

 

 


 

 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Skinfinity 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan

nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Skinfinity er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Skinfinity is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van

de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Skinfinity is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Skinfinity zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van Skinfinity.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat Skinfinity bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Skinfinity is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is

exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft.

Opgesteld op 01 oktober 2022.

 

 

Neem contact op

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Open chat
Scan the code
Hallo 👋
Kan ik je verder helpen?